ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

30.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân bị cắn bởi ba loài rắn độc gây rối loạn đông cầm máu thường gặp

PGS.TS. Hà Trần Hưng