ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

34.3. Chất lượng cuộc sống người bệnh và vai trò điều dưỡng trong chăm sóc sau ghép tim tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2012-2020.

ThS.BS. Nguyễn Xuân Vinh