ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

BC.1.4. Bước đầu đánh giá hiệu quả phương pháp đốt sóng cao tần nhân lành tính tuyến giáp có triệu chứng

BSCKII. Nguyễn Thị Tố Ngân