ĐĂNG NHẬP / ĐĂNG KÝ

23.1. Dịch tễ học phân tử các chủng Klebsiella Pneumoniae kháng Carbapenem

TS.BS. Phạm Hồng Nhung